เลขประจำตัว :

Security Code :

มีปัญหาในการใช้ระบบ ติดต่อครูวรวิทย์

 

 

 

 

 

 

 Untitled Document

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน

ลำดับที่ ภาพถ่าย ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระเบียนประวัติ
1. นายตรีชนนท์  แสนอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางรัตนา  บัวล้ำล้ำ ครู
3. นายพีระพงศ์  เพ็ญธิสาร ครู
4. นางสาวประภาพร  อุปโคตร ครูผู้ช่วย
5. นางสาววิภาพร  ประวิเศษ
6. นางดรุณี  ภูพันนา ครู
7. นางสาววรางคณา  มณีนพ ครู
8. นายวัฒนา  ปัญจรักษ์ ครู
9. นายพงษ์พิพัฒน์  นารินรักษ์ ครู
10. นายคมกริช  ทรงเย็น
11. นางอุมรินทร์  โปทาหลี
12. นางปัญจารา  ซาหิน ครู
13. นายจักรกฤษ  แสนพันนา ครู
14. นางสมฤดี  แสนเภา ครู
15. นางสาวกนกภรณ์  คิดโสดา พนักงานราชการ
16. นายจิระพงษ์  คล้ายถม ครู
17. นายสุนทร  ขันศรี ครู
18. นายบัญญัติ  ผิวงาม ครู
19. นางสาววิชุดา  เชื้อตาอ่อน ครูผู้ช่วย
20. นางสาวเบญจมาศ  ไชยช่วย ครู
21. นายชาตรี  ยาศิริ ครู
22. นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ ครู
23. นายวิชชากร  ศรีวิสุทธิชัย ครู
24. นายกรกช  จันตะเสน ครู
25. นายรัตนชัย  จุลราช
26. นางสาวพักตรา  ราชามาตย์
27. นางสาวชลธิชา  ยาศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
28. นายพายัพ  ซาหิน ครู
29. นายธนกฤต  สันทา ครู
30. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต ครู
31. นายโยธิน  ถาบุตร
32. นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ
33. นายสาวิตร  โคตรสุโน ครูผู้ช่วย
34. นางประทุมพร  อุปบุตร ครู
35. นางดวงเดือน  บุญประเสริฐ ครู
36. นางภัฑร์ธิชาษ์   เริ่มลักคน์ ครู
37. นางสาวสุพัตรา  วงค์แสงน้อย ครู
38. นางสาวภัทรสุดา  เกิดแสง ครูผู้ช่วย
39. นายกิตติคุณ  เชื้อสุจริต
40. นางสาวทิพย์สุดา  ผายกลาง
41. นางสาวภัทรสุดา  กลยานีย์
42. นายรุ่งเรือง  หนูเนียม
43. นางสาวณัฐฤดี  จำเริญไกร ครู
44. นางบัวสา  แกระหัน
45. นายเจษฎา  สุภีร์คำ